fallback-bg-light

Voetbal&Recht: De nieuwe FIFA Football Agent Regulations (FFAR), April 2023

21 april 2023
/  Max Hazewinkel

Voetbal&Recht: De nieuwe FIFA Football Agent Regulations (FFAR), April 2023

INLEIDING

Inmiddels heeft op 19 april 2023 het eerste FIFA-examen plaatsgevonden. Dit examen dient op basis van de nieuwe FIFA-regels, de FFAR, met goed gevolg (minimaal 75% goede antwoorden) te worden afgelegd om als zogenoemde ‘football agent’ – thans nog als ‘intermediary’ aangeduid – te mogen werken na 1 oktober 2023. Deze in het leven geroepen exameneis heeft voor een hoop commotie gezorgd binnen de branche van voetbalagenten/intermediairs, zelfs met rechtzaken in binnen- en buitenland tot gevolg (artikel NOS en artikel Erkutsogut). De voornaamste twee redenen voor deze rechtzaken zijn 1) om de voor deze beroepsgroep opgelegde exameneis van tafel te krijgen en 2) om de “cap” die in de FFAR is gesteld op commissiepercentages afgeschaft/aangepast te krijgen. Maar wat houden deze FFAR nu precies in; wat verandert er en per wanneer?

Fifa

PER WANNEER TREDEN DE FFAR IN WERKING?

Tot en met de aankomende zomerse transferperiode die in beginsel tot en met 31 augustus 2023 loopt, zijn intermediairs bevoegd om op basis van de huidige van kracht zijnde FIFA Regulations on working with Intermediaires (RWWI) hun activiteiten als intermediair in het voetbal uit te oefenen. Vanaf 1 oktober 2023 vervallen deze RWWI volledig en dienen intermediairs te voldoen aan alle vereisten zoals die zijn uiteengezet in de FFAR. Voor de winterse transferperiode die in januari 2024 plaatsvindt moeten alle intermediairs dus per 1 oktober 2023 aan de vereisten die zijn gesteld in de FFAR voldoen, anders mogen zij hun activiteiten als intermediair wat de FIFA betreft niet meer uitoefenen.

WAT VERANDERT ER PRECIES MET DE INWERKINGTREDING VAN DE FFAR?

De belangrijkste veranderingen per 1 oktober 2023 zijn – samengevat – de volgende:

 1. De titel “intermediary” wordt vervangen door de titel “football agent”;
 2. De football agent kan alleen nog maar een natuurlijk persoon zijn en niet langer – zoals voorheen wel het geval – ook een rechtspersoon zijn. Op deze manier kunnen football agents zich in geval van eventuele misstanden dus niet langer verschuilen achter een rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit;
 3. De football agent kan wereldwijd opereren, daar waar de intermediair zich in ieder zelfstandig land bij de nationale voetbalbond moest inschrijven (ad circa EUR 500,– per land) om in het betreffende land activiteiten als intermediair te mogen verrichten;
 4. De football agent ontvangt een licentie die in beginsel voor onbepaalde tijd geldt (mits hij aan zijn voortdurende vereisten blijft voldoen), daar waar de intermediair zich jaarlijks per 1 april opnieuw moest inschrijven (in ieder land opnieuw);
 5. Alvorens de beoogd football agent een licentie kan ontvangen moet hij het door de FIFA af te nemen examen (een test van twintig (20) multiple choice vragen, waarbij circa 500 pagina’s aan FIFA-reglementen worden getoetst) dat wordt gedelegeerd aan de nationale bonden met positief gevolg afleggen, daar waar voor de intermediair voorheen geen exameneis gold;
 6. Er gaan voortdurende jaarlijkse opleidingseisen gelden voor football agents (Continuing professional development, CPD), daar waar voor intermediairs geen jaarlijkse opleidingseisen golden;
 7. Indien een speler minder dan < USD 200.000 bruto per jaar verdient dan mag een football agent aan de speler maximaal 5% commissie per jaar over dit salaris als “service fee” rekenen en aan de inlenende club (mits de speler daarvoor vooraf schriftelijk toestemming geeft) eveneens maximaal 5% commissie per jaar over dit salaris (derhalve in totaal 10%). Indien een speler meer dan > USD 200.000 bruto per jaar verdient dan mag een football agent aan de speler maximaal 3% commissie per jaar over dit salaris als “service fee” rekenen en aan de inlenende club (mits de speler daarvoor vooraf schriftelijk toestemming geeft) eveneens maximaal 3% commissie per jaar over dit salaris (derhalve in totaal 6%). Voor intermediairs gold voorheen geen limiet;
 8. Mocht een football agent voor een verkopende club optreden in een transactie dan kan hij maximaal 10% commissie berekend over de transfersom als “service fee” afspreken met deze verkopende club. Voor intermediairs gold voorheen geen limiet;
 9. Een football agent mag niet langer tegelijk voor een verkopende club en een inlenende club of speler optreden, ook niet als daarover vooraf door partijen schriftelijk overeenstemming zou zijn bereikt, intermediairs mochten voorheen wél voor alle betrokken partijen in een transactie optreden mits daarvoor vooraf schriftelijk overeenstemming was bereikt;
 10. Het percentage service fee mag alleen worden berekend over het vaste salaris, dus niet over conditionele bonussen, en over daadwerkelijk door de speler ontvangen bedragen, voor intermedairs golden deze beperkingen bij de vaststelling van hun “service fee” voorheen niet;
 11. De service moet iedere drie (3) maanden betaald worden aan de football agent, daar waar voorheen de intermediair de betalingstermijn(en) – ofwel jaarlijks ofwel ineens – zelf met de cliënt kon afspreken;
 12. Indien de speler de cliënt is van de football agent dan moet de speler zelf de “service fee” betalen aan de football agent, daar waar voorheen de speler de inlenende club ook kon machtigen om namens hem de intermediair te betalen;
 13. Football agents moeten binnen veertien (14) dagen opgave doen in een digitaal “Agent platform” van de FIFA van alle activiteiten die ze verrichten/overeenkomsten die ze tekenen, daar waar voor intermediairs niet zo’n verplichting gold;
 14. Worden de voormelde verplichtingen onder 6) tot en met 13) door de football agent niet (tijdig) nagekomen dan zal de sanctie schorsing of uiteindelijk zelfs intrekking van de licentie zijn, daar waar een dergelijk toezicht op intermedairs in het verleden niet zo strikt was/kon zijn omdat de FIFA geen toezicht hield via het daarvoor nu ingerichte digitale “Agent Platform”;
 15. De FIFA zal alle cliënten, hun relatie (exclusief of niet-exclusief) en de duur daarvan, de verleende diensten en de daarvoor ontvangen service fee van iedere football agent publiceren, daar waar deze informatie van intermediairs niet op deze manier openbaar gedeeld werd door de FIFA of de nationale bonden;
 16. Er komt een speciale FIFA Agent Chamber die internationale geschillen tussen football agents en cliënten/partijen in het voetbal (clubs of spelers) zal gaan behandelen, daar waar er voor intermedairs voorheen geen speciale rechtsingang was bij de FIFA. Nationale geschillen worden nog steeds in beginsel door de bevoegde kamer van de nationale bonden behandeld.

CONCLUSIE:

Er zal per 1 oktober 2023 normaal gesproken dus een hoop gaan veranderen voor football agents, thans intermediaires. Die veranderingen zijn met de eisen waaraan vooraf voldaan moet worden dus al in volle gang. Of alle veranderingen de toets met nationale – en Europese wetgeving kunnen doorstaan zal de aankomende tijd in de diverse opgestarte gerechtelijke procedures door de wereld heen moeten gaan blijken. Tot die tijd liggen de FFAR er zoals deze er nu liggen en gaat de FIFA in samenwerking met de nationale bonden rustig door met het verder uitrollen ervan, zoals veel intermediairs op 19 april jl. dus reeds aan den lijve ondervonden. Het belooft dan ook zonder meer een “verhitte” (na)zomer te worden op de transfermarkt, in de rechtzalen en voor sommigen in de studieboeken…😉. Volgende examenkans voor de beoogde football agents is medio september 2023.

Als u vragen heeft over deze of andere voetbal gerelateerde zaken of over andere aspecten binnen het (internationale) sport- en arbeidsrecht, neem dan contact op met Joes Blakborn of Max Hazewinkel, advocaten gespecialiseerd in voetbal- en andere sport gerelateerde kwesties, bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten uit Amsterdam.

Amsterdam, 21 april 2023

Sport en recht
Joes
Blakborn
Procesrecht, Sport en recht, Arbeidsrecht
Amsterdam
Max
Hazewinkel
Ondernemingsrecht, Sport en recht, Procesrecht
Amsterdam

Vestigingen