TIP VOOR AANNEMERS: NEEM VERVAL- EN GARANTIETERMIJNEN OP!

Maak goede afspraken:

Ik blijf het zeggen; de meeste problemen kunnen worden voorkomen door het vooraf maken van goede afspraken. Al eerder gaf ik de tip om een exoneratiebeding op te nemen. Voor aannemers is een belangrijk onderdeel van die goede afspraken het opnemen van zogenaamde vervaltermijnen en garantietermijnen in de aannemingsovereenkomst of de toepasselijke algemene voorwaarden.

Garantie- en vervaltermijnen:

Een vervaltermijn is een termijn waarbinnen een gebrek gemeld dient te worden, bij gebreke waarvan het recht om herstel te vorderen komt te vervallen. UAV 2012 Paraaf 12 ‘Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering’ bevat diverse vervaltermijnen.

Een garantietermijn is een termijn waarbinnen de aannemer garandeert dat het product bepaalde eigenschappen heeft of bepaalde gebreken niet zal bevatten. Zie hiervoor bijvoorbeeld paragraaf 22 UAV 2012 ‘Garantie voor een onderdeel’.

Uitspraak Raad van Arbitrage over loszittende gevelbeplating:

Een recente zaak bij de Raad van Arbitrage (RvA 10 december 2019, No. 36.585) laat het nut zien van een dergelijke vervaltermijn. In deze zaak werd pas na 5 jaren geklaagd over het los gaan zitten van de gelijmde gevelbeplating. De aannemer deed met succes een beroep op een vervaltermijn, welke bepaalt dat een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek niet ontvankelijk is als zij wordt ingesteld 5 jaren na oplevering. Doordat ook de toepasselijke garantietermijnen al waren verstreken, werd de aannemer niet tot herstel veroordeeld.

Beperk de risico’s

Het opnemen van goede garantie- en vervaltermijnen in een overeenkomst is dan een goede manier om de risico’s voor u als aannemer te beperken. Naast bovenstaande recente uitspraak van de Raad van Arbitrage zijn daar nog vele voorbeelden van te geven. Om te voldoen aan de vereisten die aan dergelijke termijnen worden gesteld in de wet en jurisprudentie is het aan te bevelen om u te laten adviseren.

Heeft u vragen over vervaltermijnen of garantietermijnen? Neem contact op met Sander Hartog via s.hartog@vandiepen.com. Hij is advocaat-partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Alkmaar en gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ook is hij bouwmediator.