Intentieverklaring ondertekend hoe om te gaan met de kostenstijgingen

Op 31 mei 2022 heeft Bouwend Nederland, de Nederlandse overheid en een groot aantal ketenpartners de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere tijden ondertekend.

Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd hoe om te gaan met de kostenstijgingen in de bouw en infra die het gevolg zijn van de extreme materiaalprijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal. Het doel is om de risico’s te verkleinen, de schade te beperken en bouwproductie op gang te houden.

Al eerder schreef ik een artikel over de criteria hoe omgegaan moet worden met de stijgende prijzen in de bouw. Zie (99+) 7 tips voor aannemers en opdrachtgevers bij stijgende (staal)prijzen in de bouw en Verhoging van de staalprijzen (en andere prijsverhogingen) in de bouw; 7 zaken om rekening mee te houden.

Energieprijzen en schaarste

Sterk stijgende energieprijzen en toenemende schaarste aan grondstoffen en onderdelen heeft een enorme impact in de bouw. Deze ontwikkeling was al langer gaande, maar wordt door de oorlog in Oekraïne nog eens versterkt. Er ontstaan hierdoor snel toenemende onzekerheden, van ontwerp tot en met de oplevering van projecten. Partijen willen zich daarom gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit.

In de verklaring wordt aangegeven dat dit een gemeenschappelijk perspectief vergt, waarbij partijen zich rekenschap geven van elkaars positie en belang, en daarnaar in redelijkheid en billijkheid handelen. Belangrijk uitgangspunt is ook dat men stelt dat dit niet een aanpassing beoogt van bestaande juridische afspraken tussen partijen of een aanpassing van budgettaire kaders. Het gaat om werkbare oplossingen in individuele gevallen, in vertrouwen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over herprioritering, herontwerp, aanbesteding- en vergunningprocedures, over flexibilisering en eventueel temporisering in programmering en realisatie.

Intentieverklaring

De uitgangspunten voor deze intentieverklaring zijn:

  • dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd;
  • dat opdrachtgevers- en nemers in goed onderling overleg rekening houdend met elkaars belangen;
  • dat partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
  • dat partijen zich in onderling vertrouwen en gezamenlijk in zullen zetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

Dit wordt betitelt als een “gemeenschappelijk handelingsperspectief”, waarin men verzoekt om “naleving van de voornoemde uitgangspunten”.

Het is wel duidelijk dat de huidige tijden en ook deze intentieverklaring het nodige vraagt van partijen. Goede assistentie is daarin belangrijk. Niet alleen vanuit juridisch perspectief, maar vooral ook vanuit het perspectief van bedrijf continuïteit, behoud van productie en behoud van de onderlinge relatie. Dat vergt creativiteit en vaardigheden op het gebied van overleg en communicatie. Komen de vaardigheden als bouwmediator ook weer van pas.

Vragen:

Voor vragen over dit en andere onderwerpen op het gebied van vastgoed, aanneming en projectontwikkeling kunt u altijd contact opnemen met Sander Hartog via s.hartog@vandiepen.com. Hij is advocaat-partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Alkmaar en gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ook is hij mediator in de bouw en vastgoed.